Bakgrund

//Bakgrund
Bakgrund2023-04-04T14:40:33+00:00

”Göteborg ska förverkliga den mänskliga rättigheten för var och ens rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv.” (Göteborgs Stads vision)

Frilagret är ett kulturhus för ung kultur i Göteborg. Frilagret ingår i Göteborgs Stads kulturförvaltning och drivs av enheten Stadengemensamma kulturarrangemang och deltagardriven kultur. På Frilagret kan unga mellan 13–30 år förverkliga sina idéer och genomföra sina projekt. Frilagrets roll är att möjliggöra och stötta. I princip allt som sker i huset sker på förslag, initiativ och önskemål från unga. Genom att tillhandahålla en professionell kontext och arbeta utifrån ungas egna initiativ, förutsättningar och erfarenheter vill vi skapa möjligheter och rum för alla med ett intresse för ung kultur. Verksamheten utgår från ungas rätt till delaktighet i konst- och kulturlivet. Frilagret arbetar ständigt för att säkerställa ungas inflytande i stadens kulturliv och för att vidareutveckla strukturerna för ungas medbestämmande.

All verksamhet vilar på FN:s konvention om barns rättigheter, särskilt artikel 12 (Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd) och artikel 31 (Vila och fritid).

Uppdrag

Vårt uppdrag är att bedriva verksamhet i Lagerhuset med dialogprocessens resultat som grund (läs mer om dialogprocessen nedan).

Vi ska samverka med unga medborgare genom ambassadörer för att säkra att verksamhetens innehåll är angeläget.

(Beslut i Kulturnämnden 2012-03-29, § 56 Diarienummer 0211/11 )

Dialogprocessen

Hela Frilagrets verksamhet bygger på en lång och genuin dialogprocess mellan 19 unga ambassadörer och tusentals unga göteborgare från precis hela göteborgsområdet. Under 2011 besökte ambassadörerna skolor, fritidsgårdar, klubbar, köpcentrum, ungdomssatsningar och många andra platser för att möta unga mellan 13–30 år. Begreppet ”ung” liksom begreppet ”kultur” vidgades under hela processen och tolkas ständigt på nytt allteftersom nya initiativ och idéer kommer in.

Resultatet av processen är nu ett kulturhus där unga står för hela innehållet och strukturen lyfts upp av enheten Stadengemensamma kulturarrangemang och deltagardriven kultur inom Göteborgs kulturförvaltning. Processen hålls ständigt levande med hjälp av unga ambassadörer runt om i staden och verksamheten är ständigt beredd att rätta sig efter nya behov och önskemål från dem som huset tillhör, alla unga i Göteborg.

Ny dialogprocess 2018

År 2018 gjorde våra dåvarande ambassadörer Sebastian Arrosamna Mellgren, Sümeyya Gencoglu och Tomás López Izquierdo en ny dialogprocess. Samhället förändras och så gör även unga, fem år är lång tid och en ny process behövdes. Dialogprocessen 2018 är en studie över hur Frilagrets verksamhet kan bli tillgänglig för fler inom målgruppen och hur Frilagret kan förbli aktuellt. Läs den nya dialogprocessen här: Dialogprocessen 2018