Frilagret
Frilagret är kulturhuset för unga - mitt i Göteborg. Och det är du som bestämmer vad det ska innehålla. Välkommen!
 

Om oss

Kulturhuset Frilagret

”Göteborg ska förverkliga den mänskliga rättigheten för var och ens rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv.” (Göteborgs Stads vision)

Frilagret är ett kulturhus för ung kultur i Göteborg. Frilagret ingår i Göteborgs Stads kulturförvaltning och drivs av enheten Ung Kultur. På Frilagret kan unga mellan 13-30 år förverkliga sina idéer och genomföra sina projekt. Frilagrets roll är att möjliggöra och stötta. I princip allt som sker i huset sker på förslag, initiativ och önskemål från unga. Genom att tillhandahålla en professionell kontext och arbeta utifrån ungas egna initiativ, förutsättningar och erfarenheter vill vi skapa möjligheter och rum för alla med ett intresse för ung kultur. Verksamheten utgår från ungas rätt till delaktighet i konst- och kulturlivet. Frilagret arbetar ständigt för att säkerställa ungas inflytande i stadens kulturliv och för att vidareutveckla strukturerna för ungas medbestämmande.

All verksamhet vilar på FN:s konvention om barns rättigheter, särskilt artikel 12 (Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd) och artikel 31 (Vila och fritid).

Uppdrag

Vårt uppdrag är att bedriva verksamhet i Lagerhuset med dialogprocessens resultat som grund (läs mer om dialogprocessen nedan).

Vi ska samverka med unga medborgare genom ambassadörer för att säkra att verksamhetens innehåll är angeläget.

(Beslut i Kulturnämnden 2012-03-29, § 56 Diarienummer 0211/11 )

Dialogprocessen 2011

Frilagret startade genom en dialogprocess mellan 19 unga ambassadörer och tusentals unga göteborgare från precis hela Göteborgsområdet. Under 2011 besökte ambassadörerna skolor, fritidsgårdar, klubbar, köpcentrum, ungdomssatsningar och många andra platser för att möta unga mellan 13-30 år. Mängder av tankar, förslag och idéer samlades in. Resultatet av dialogen hade en avgörande roll i utformandet av kulturhuset och dess innehåll. Idén med Frilagret är att dialogprocesser ständigt ska pågå genom unga anställda ambassadörer. På så sätt hålls verksamheten alltid aktuell och speglar röster och önskemål från dem som huset är till för. Läs gärna mer om ambassadörerna här.